“Tajemství úspěchu ve vzdělávání spočívá
ve správném využití představivosti při probouzení zájmu i
stimulaci semínek zájmu již zasetých." (Maria Montessori, 1912)
 
 
___
 
 

Poradna a podpora speciálního pedagoga

v Pexesu se naše speciální pedagožka věnuje dětem se speciálně vzdělávacími potřebami nebo dětěm s jejich rizikem (včasná intervence), dětem, které mají problémy s učením, kde je potřebný specifický nácvik pro dílčí oblasti, a to především v oblasti čtení, psaní, počítání, komunikace. Nejčastěji pracujeme s dětmi se specifickými poruchami učení, vývojovou dysfázií, s oslabenými rozumovými schopnostmi, dětmi s OMJ (odlišným mateřským jazykem) atd.

v Pexesu nabízíme:

¤ Konzultace a orientační speciálně pedagogické vyšetření

Setkání je rozhovorem nad problematickými jevy při učení, při plnění školní docházky, kdy se nedostavují úspěchy při čtení, psaní, základním počítání nebo se učení jeví jako příliš namáhavé (hlavně v předmětech český jazyk, cizí jazyk, matematika). Snažíme se rozklíčovat a pojmenovat problém a nabídnout vhodnou intervenci buď u nás nebo jinde.

Zpravidla následuje orientační posouzení dílčích funkcí (jemná, hrubá motorika, zrakové a sluchové vnímání, orientace v prostoru, posouzení pozornosti, vyjadřovacích a jazykových schopností...) podle potřeby a určení podpory.

kontaktujte: 
Mgr. Eva Legnerová
speciální pedagožka
tel.: 704 215 340
e-mail: eva.legnerova@pexeso.org

¤ Reedukace / cvičení oslabených funkcí se speciální pedagožkou

Jedná se o druh speciálně pedagogické podpory (metod a postupů) za účelem zlepšovat porušené funkce postiženého orgánu (např. sluchu, zraku, řeči, rozumových schopností atd.). V Pexesu se zaměřujeme u dětí školního věku především na ovlivňování a odstraňování poruch při snížené schopnosti číst, psát, počítat. Pracujeme i s dětmi předškolními na oblastech pro dosažení školní zralosti a připravenosti. 

můžete nás oslovit, když:

 • Vaše dítě má problémy se čtením (čte pomalu, slabikuje, čte s chybami, zaměňuje písmenka atd.), špatně se orientuje v textu, má potíže s porozuměním textu (neví, o čem se četlo)
 • Vaše dítě musí vynaložit až moc úsilí, aby napsalo srozumitelný text (špatně si vybavuje písmenka, nesprávně drží tužku/pero, píše křečovitě, ztuha, píše velmi pomalu)
 • Vaše dítě špatně rozeznává, kde je dlouhá nebo krátká samohláska
 • Vaše dítě neslyší i/y ve slabikách s d,t,n  nebo zaměňuje s,z, š,ž
 • má Vaše dítě velké problémy s pravidly pravopisu, nedokáže se v nich orientovat a používat je
 • je Vaše dítě příliš nepozorné nebo neklidné, nedokáže se soustředit
 • má problémy s matematikou (stále počítá na prstech, dělá mu problém přechod přes desítku, neosvojilo si násobení a dělení, pletou se mu znaménka, počítá velmi pomalu a s chybami)
 • má Vaše dítě potíže s představou o jednotkách, desítkách, stovkách ..., neumí se orientovat v čísle jako hodnotě (množství), neumí používat matematické operace (kdy sčítat, kdy násobit), nerozumí zlomkům, nemá představu o desetinných číslech
 • má Vaše dítě potíže s pamětí
 • má Vaše dítě snížené rozumové schopnosti a potřebuje cvičit oslabené funkce
 • Vaše dítě má odklad školní docházky, není školně zralé a potřebujete trénovat tyto dovednosti
 • má Vaše dítě zprávu z PPP nebo SPC a potřebujete porozumět jejímu obsahu a potřebujete, aby cvičilo oslabené funkce vyplývající z jeho diagnózy
 • ...

Čas: dle dohody

Cena: lekce (30 min. nácviku) = 180 Kč, další opakovaná lekce v týdnu = 100 Kč
(cena platná k 1.9.2023)

kontakt:
Mgr. Eva Legnerová
speciální pedagožka
tel.: 704 215 340
e-mail: eva.legnerova@pexeso.org

Tento projekt byl finančně podpořen díky dotaci od Nadace O2.

¤ Maxík

Přijímáme nové zájemce od září/října 2023. 

Program MAXÍK je :

 • Ucelený stimulační program pro předškoláky nebo děti s odloženou školní docházkou a jejich rodiče. Je vytvořen na základě dlouholetých zkušeností z práce s dětmi se speciál. vzdělávacími potřebami (akreditovaný MŠMT ČR).
 • Je určen zejména pro předškolní děti, které mají z různých příčin problém s pozorností a soustředěním se na daný úkol.
 • Maxík nabízí nácvik grafomotorických a komunikačních dovedností, procvičování hrubé a jemné motoriky, nácvik správného sezení, úchopu psacího náčiní a nácvik dalších dovedností z oblasti zrakové, sluchové a prostorové orientace.
   
 • Cílem těchto stimulačních cvičení je usnadnit dítěti vstup do školy, aby rozumělo zadávaným pokynům pedagoga, posilovat sebevědomí dítěte, psychickou i motorickou stabilitu, zkrátka, aby se ve škole orientovalo.

Jak program probíhá ?

vstupní konzultace:

 • Jako první setkání Vás a Vaše dítě čeká vstupní konzultace, kde se seznámíte s lektorkou a průběhem práce v programu Maxík a rovnou si i vyzkoušíte první lekci. Uvidíte nejen, jak bude Vaše dítě pracovat, ale i Vy (jako rodič) potřebujete poznat, jak budete pracovat doma, domluvíte si také další setkání a předpokládanou periodu setkávání, vstupní konzultace trvá 45 - 60 minut. 

běžná lekce: 

 • I zde je potřeba, aby byl rodič přítomen, lektorka se ptá, jak se Vám doma pracovalo, projdete si cvičení, na kterých jste doma pracovali (domácí cvičení by měla být pravidelná, ideálně každý den 10 - 20 minut), dále budete pokračovat v plnění programu a budou zadána nová cvičení, tato běžná lekce trvá 30 minut
 • Program Maxík má zpravidla 15 lekcí, ale délka programu může být individuální podle zdatnosti dítěte. První lekce je obsažená ve vstupní konzultaci.

Jak vypadají jednotlivé lekce ?

1. motorická část – cviky na posílení dýchání a motorické koordinace

2. grafomotorická část – pracovní listy se zaměřením na pohyb ruky při psaní

3. rozvoj percepčního vnímání – hry, kartičky s obrázky a s úkoly

Při cvičení se uplatňuje laskavý přístup, trpělivost, vyhýbáme se negativnímu hodnocení a stresovým situacím, snažíme se o pozitivní atmosféru.

Lektorka: Adéla Krylová

Čas: úterý v intervalu 1x za 14 dní nebo 1x za 3 týdny dle individuálního plnění programu Maxík

Cena:  

 • snížená: 200 Kč běžná lekce, 400 Kč vstupní konzultace (cena platná k 1.9.2023)
  Díky grantu máme možnost nabídnout tuto službu za podpořenou cenu podle podmínek stanovených grantem (děti se speciálně vzdělávacími potřebami, děti ze slabého socio-ekonomického prostředí, děti uprchlíci z Ukrajiny) - pro zařazení do programu je potřebná schůzka a konzulatce s koordinátorkou vzdělávání a zpráva z odborného poradenského zařízení. 
 • běžná: 380 Kč běžná lekce, 700 Kč vstupní konzultace (cena platná k 1.9.2023)

Vstup do kurzu je na individuální dohodě, proto prosím kontaktujte koordinátorku vzdělávání: eva.legnerova@pexeso.org, 704 215 340

 

¤ MIU/FIE

Pro bližší informace klikněte zde.

 

¤ Příprava na výuku / Individuální podpora k výuce

Pro bližší informace klikněte zde.

 

 
“Počkejme a buďme vždy připraveni se podělit
o radosti i strasti, které dítě zažívá.“ (Maria Montessori)

 

__________________________________________________________

Kontakt:
Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání
speciální pedagožka
tel.: 704 215 340
e-mail: eva.legnerova@pexeso.org

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu